IACOB CAMELIA LAVINIA PFA
Str. M. Eminescu, nr. 53A, Hațeg, Hunedoara
CUI: RO32909450
Reg. Comerțului:F 20/194/2014
Tel. 0730895337
DECLARATIE SI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
IACOB CAMELIA LAVINIA PFA
STIMATE DOMN/DOAMNA
IACOB CAMELIA LAVINIA PFA in calitate de operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind Protecția Datelor, nr. 679/2016, intrat in vigoare la 25.05.2018, are obligația de a respecta cu strictețe dispozițiile legale privind persoanele fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. De aceea, va informam ca datele dumneavoastră de contact se afla in baza de date a societății, in baza calității dvs de client. Conform Regulamentului UE 679/2016, prin prelucrare de date se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Temeiul legal pentru care societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal îl constituie CONTRACTUL BILATERAL/LIVRAREA MARFURILOR CATRE DUMNEAVOASTRA. De asemenea, prelucrarea datelor dvs. se efectuează in condițiile in care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea unor obligații care ii revin operatorului.
Tipul datelor prelucrate de societate sunt, fără a se limita la acestea, sunt următoarele: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, de reședința, adresa de email, număr de telefon.
Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu caracter personal: intrarea parților într-o relație contractuala/derulare a unei relații contractuale, facturarea bunurilor, expedierea comenzilor plasate on-line sau pe site-uri de specialitate colectare debite, statistica, rezolvarea unor reclamații, răspunsuri la petiții.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către IACOB CAMELIA LAVINIA PFA si pot fi dezvăluite autorităților si instituțiilor publice in baza obligațiilor de drept public, partenerilor contractuali (de posta si curierat-in vederea expedierii corespondentei către dumneavoastră, a produselor comandate), auditorilor, instantelor judecătorești, angajaților operatorului si in orice alte situații justificate cu înștiințarea dvs prealabila, dar numai in vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus si urmărind protejarea datelor dvs.
Vom stoca datele dvs cu caracter personal doar pentru perioada necesara atingerii scopurilor sau pe perioada derulării relațiilor contractuale.
Drepturile prevazute de Regulamentul 679/2016 de care beneficiați sunt următoarele :
-dreptul de informare si acces privind tipul de date prelucrate, dreptul de prelucrare a datelor inexacte, dreptul de suplimentarea datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de petiționare in fata autorității de supraveghere.
Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal va solicitam sa va adresați Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul IACOB CAMELIA LAVINIA PFA, la nr. de tel. 0730895337.
Fata de aceste aspecte va solicitam acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
Preambul
Siteul www.apistuparul.ro este proprietatea Iacob Camelia Lavinia PFA, Str. Mihail Eminescu, nr. 53A, Hațeg, Jud.Hunedoara, cod poștal 335500, Tara România.
Folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) acestui site, implica acceptarea termenilor si condițiilor cuprinse in acest document. Având in vedere acestea si pentru folosirea, in cele mai bune condiții a site-ului https://apistuparul.ro / se recomanda citirea completa a documentului.
IACOB CAMELIA LAVINIA PFA își asuma dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fără notificare. Cea mai recentă versiune a acestui document va fi publicata in cadrul acestei pagini in cazul in care va suferi modificări.
Elemente Definitorii
– Cumpărător – persoana fizica sau juridica ce emite o Comandă.
– Vânzător –IACOB CAMELIA LAVINIA PFA, având sediul social in Str. Mihai Eminescu nr. 53A; Oraș Hațeg; Județul Hunedoara, Tara România, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: F20/194/2014, Cod Fiscal RO32909450.
– Bunuri orice produs, inclusiv documentele si menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
– Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze bunurile. Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri si sa facă plata acestora.
– Contract – Comanda confirmata de către Vânzător.
Documente Contractuale
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul https://apistuparul.ro Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusa din următoarele documente, in ordinea importantei:
– comanda (împreuna cu mențiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si condițiile sale specifice
– specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).
Termeni si condiții
Daca Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.
Restituirea banilor se face numai in baza unui cont bancar.
5.Extinderea Obligațiilor Vânzătorului
Informațiile si pozele prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ si pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu si coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însa vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achiziționat;
b. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.
c.Pozele sunt cu caracter orientativ pot să difere (culoarea, mărimea etc)
Dreptul de autor asupra informațiilor publicate pe site
Întregul conținut al site-ului https://apistuparul.ro imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date – este proprietatea IACOB CAMELIA LAVINIA PFA si este aparat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.
Utilizatorii pot seta browserul sa nu accepte cookies din partea site-ului https:// apistuparul.ro. In aceasta situație IACOB CAMELIA LAVINIA PFA nu poate garanta funcționalitatea completa a site-ului https://apistuparul.ro/
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.
In cazul in care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se in termen de 3 zile lucrătoare.
Facturare, Plați
Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.
10.Riscuri si responsabilități
a.Livrare Vânzătorul se obliga sa expedieze bunurile prin posta si curierat rapid.
b. Transport – Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vânzător si Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarca de riscurile si responsabilitățile asociate cu Bunurile in momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrare bunurilor pe teritoriul României.
Acceptarea Contractului
Acceptarea va fi făcuta atunci când bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate in Comanda. In cazul in care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele , excepție făcând situația in care IACOB CAMELIA LAVINIA PFA se afla in imposibilitatea din cauza unor factori de natura externa caz in care acesta se obliga sa ramburseze contravaloarea achitata de către Cumpărător daca este cazul. De asemenea, pentru produsele vândute si livrate de https://apistuparul.ro IACOB CAMELIA LAVINIA PFA)
Transferul Proprietății
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferate la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului in locația indicata in comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). In cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător sa permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare si achitării eventualei contravalori a acestora.
Răspundere
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător in cazul in care sub-contractanții si/sau partenerii sai de orice fel implicați in executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
Forța Majora
Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.
Legea aplicabila
Prezentul document este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre organizator si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești romane competente.
Alte Prevederi
Parțile in contract vor fi considerate contractanți independenți si nici uneia din parți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si condițiile din acest document înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Parțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisa semnata de ambele parți.